O FIRMIE
(1kB)
DOŚWIADCZENIE
(1kB)
OFERTA
(1kB)
CENNIK
(1kB)
KONTAKT
(134kB)
Współpraca z Naszymi Klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych indywidualnych rozwiązań gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

USŁUGI PODSTAWOWE:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie zryczałtowanej ewidencji przychodów
 • czyli:
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
  • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
  • prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR,
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzenie rejestrów Vat oraz rozliczanie podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie podatków zeznań rocznych,
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa , m.in.:
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji pracowniczych, w tym: czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń,
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych,
  • prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

USŁUGI DODATKOWE:

 • rozliczenie roczne osób fizycznych PIT,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych, zarządczych zgodnie z oczekiwaniami Klientów na potrzeby banków i innych instytucji;
 • prowadzenie nadzoru nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy,
 • weryfikacja ksiąg rachunkowych,
 • przygotowanie formalne i merytoryczne biznesplanów,
 • przygotowanie wniosków o dotacje dla pracodawców do Urzędu Pracy / staże, dofinansowanie stanowisk pracy,
 • przygotowanie wniosków dla osób rozpoczynających działalność, o dotacje z Urzędu Pracy i środków unijnych,
 • rejestracja spółek i działalności gospodarczych,
 • zwrot podatku VAT za materiały budowlane,
 • pomoc w uzyskaniu leasingu, kredytu na atrakcyjnych warunkach, przygotowanie dokumentacji,
 • pomoc w bieżącym zarządzaniu firmą,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

W przypadku klientów już działających a nowo pozyskanych przeprowadzamy audyt za okres ostatniego roku, badając poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku z posiadanym doświadczeniem i wiedzą oraz kompetencjami biegłego sądowego założycielka biura realizuje opinie z zakresu rachunkowości, finansów i ekonomiki przedsiębiorstw.

Skarżysko-Kamienna tel. 500 064 786 Kielce tel. 535 352 275 ksiegowa@ep-kancelaria.pl
Design by www.myvisions.pl